Sök
Svetsare svetsar stora tankar i en verkstad.

PED – Tryckkärlsdirektivet 

PED eller Pressure Equipment Directive (direktivet om trycksatt utrustning), är ett regelverk utformat av Europakommissionen för att standardisera konstruktion och tillverkning av trycksatta anordningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Direktivet, med kodnummer 2014/68/EU, syftar till att säkerställa hög säkerhetsnivå för både tillverkare och användare, samt att främja handel av sådana utrustningar inom EES. 

PED:s omfattning och tillämpning 

PED gäller för en rad trycksatta anordningar där det högsta tillåtna inre övertrycket överstiger 0,5 bar. Det inkluderar: 

  • Tryckkärl: Exempelvis värmeväxlare, pannor, och luftbehållare. 
  • Tryckbärande tillbehör: Diverse komponenter som ansluts till eller ingår i tryckkärl. 
  • Industriella rörledningar: Omfattande system som transporterar fluider under tryck. 
  • Säkerhetsanordningar: Komponenter avsedda att skydda andra anordningar vid övertryck. 
  • Aggregat: Funktionella enheter bestående av flera anordningar som tillverkaren sätter på marknaden som en helhet. 

Alla dessa anordningar ska, om de uppfyller kraven i PED, vara märkta med CE-märkning som bevis på att de överensstämmer med direktivets krav. 

Rollen för tredjepartsorgan (Notified Bodies) 

För att en trycksatt anordning ska få CE-märkningen krävs ofta att ett så kallat anmält organ involveras. Dessa organ är ackrediterade för att verifiera att tillverkningen av anordningen uppfyller PED:s strikta krav. De granskar design, utför inspektioner och tester under tillverkningsprocessen. Identifieringen av ett sådant organ anges vid CE-märket för att visa att en oberoende granskning har skett. 

Tillverkarens ansvar 

Tillverkare måste följa flera steg för att säkerställa att deras produkter uppfyller PED: 

  1. Klassificering av anordningen: Baserat på tryck (PS), volym eller nominell diameter och innehållets farlighet. 
  1. Val av anmält organ: Beroende på klassificeringen av anordningen kan det krävas att ett anmält organ involveras i olika grader. 
  1. Produktion och testning: Utförs i enlighet med både interna och externa kvalitets- och säkerhetsstandarder. 
  1. Dokumentation: Utfärdande av en försäkran om överensstämmelse, bruksanvisningar och säkerhetsinformation. 

För brukare och tillverkare 

Som brukare är det viktigt att förstå de dokumentationskrav som gäller enligt PED. Det är även kritiskt att specificera önskad dokumentation utöver den obligatoriska för att säkerställa fullständig efterlevnad av säkerhetsföreskrifter. 

Tillverkare måste dokumentera användning av harmoniserade standarder eller motivera eventuella avsteg. Det är även nödvändigt att säkerställa spårbarhet för de produkter som levereras, särskilt när produkten går genom flera distributionsled innan den når slutkunden. 

Arbetsmiljöverkets perspektiv 

Arbetsmiljöverket reglerar användning och kontroll av trycksatta anordningar genom föreskrifter såsom AFS 2006:4 och AFS 2017:3. Dessa föreskrifter omfattar all användning av trycksatta anordningar och ställer krav på oberoende kontroll, riskbedömning, tillsyn och underhåll. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är centralt för att hantera de risker som är associerade med trycksatta anordningar. 

Rulla till toppen